Verenigingen

Luxwoude kent met haar ongeveer 450 inwoners een rijk verenigingsleven. Hier onder ziet u het overzicht van verenigingen en clubs die er allemaal zijn. Klik op één van de namen als u meer wilt weten, lid wil worden of mee wilt doen.
Mochten er echter gegevens niet meer juist zijn of ontbreekt er een vereniging, dan is een mailtje naar de webmaster voldoende om de gegevens aangepast te krijgen.

Plaatselijk Belang Luxwoude behartigt de belangen van Luxwoude als dorp, en die van haar bewoners.

Via regelmatig contact met de gemeente proberen we te zorgen voor vernieuwing, onderhoud en leefbaarheid voor het dorp. We zijn er voor dorpsbewoners en verenigingen.

Onder Plaatselijk Belang vallen een aantal werkgroepen:
 • Speeltuincommissie
 • Dorpskrant
 • Archiefcommissie
 • Duurzaam Luxwoude
 • Clubwerk
 • Welkomcommissie
 •  
  Voor 5 euro per jaar bent u lid van Plaatselijk Belang. We houden u op de hoogte van de lopende activiteiten, en nieuws vanuit de gemeente, via de dorpskrant en deze website.

  Heeft u een vraag of opmerking, of kunnen we wellicht iets voor u betekenen? U kunt ons bereiken via ons e-mailadres plaatselijkbelang@luxwoude.net of via Whatsapp (06 154 992 99), we mailen of appen u zo snel mogelijk terug!

  De stukken voor de jaarvergadering van donderdag 23 januari 2020 vindt u hier.
  Ook voor vergaderingen, familiebijeenkom­sten, koffietafels buurtfeesten etc. kunt u ‘t Trefpunt bespreken. Verder is het dorpshuis open op elke zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur (zie agenda). Naast het gebruikelijke assortiment aan drank kunt u hier ook terecht voor diverse soorten snacks. Het dorpshuis ”draait” op vrijwilligers, ondersteund door één beheerster, Winy Alberts. Het dorpshuis heeft ook een eigen facebookpagina.

  Dorpshuis ‘t Trefpunt, Hegedyk 38a
  Mobiel (’t Trefpunt): 06 20 31 99 32   Mobiel (Winy): 06 42 92 70 33
  E-mail (’t Trefpunt): trefpuntluxwoude@ziggo.nl   E-mail (Winy): winyalberts57@gmail.com
  Wetenswaardigheden uit het verleden van Luxwoude worden bewaard in het dorpsarchief.

  Ontstaan dorpsarchief
  In 1988 bestond basisschool “De Hoekstien” 100 jaar. Een mooie aanleiding om een herinneringsboek te maken.
  Grote animators Jannie de Haan-Bosma en Douwe Maat.
  Veel foto- en documentatiemateriaal werd verzameld, een fraai boekwerk kon worden samengesteld.

  Jannie had veel contact met Lise van den Ende uit Langezwaag. Mw.Van den Ende was in Langezwaag actief met het verzamelen van historisch materiaal.
  Luxwoude en Langezwaag (met Jonkerslân) zijn historisch met elkaar verbonden en daardoor konden de dames veel documenten, in allerlei vorm, uitwisselen. Van het één kwam het ander.
  Door het uitwisselen van ideeën ontstond de commissie Dorpsboek Jonkerslân, Langezwaag en Luxwoude. Namens Luxwoude zaten Jannie de Haan en Douwe Maat in deze commissie. Een prachtig historisch fotoboek was het resultaat: “Trije yn ien”.

  Genoemde boeken zijn nog te koop!

  Omdat zij bezig was met een stamboom, had Jannie privé ook veel historisch materiaal verzameld. Het zou toch ontzettend jammer zijn wanneer al deze bijeen gesprokkelde foto’s en documentatie verloren zou gaan.
  Dit gegeven was de aanzet tot het opzetten van een dorpsarchief.
  Op deze manier heeft Jannie de Haan-Bosma er mede voor gezorgd dat een prachtig stuk geschiedenis bewaard blijft.
  Het dorpsarchief bevindt zich in dorpshuis ’t Trefpunt.
  Op dinsdagavonden is de historische commissie daar meestal van 19.30 – 21.30 aanwezig en bent u van harte welkom.

  Contactpersonen:
  Marijke Hornstra, De Weech 12, tel: 06-15620042
  Willie Inia, Hegedyk 31, tel: 06-46757560
  E-mail: doarpsargyf@hotmail.com
  De Hoekstien is de enige school in Luxwoude. Een ontmoetingsplaats voor zowel kinderen als ouders. Onze deur staat voor iedereen open. In school bewerkstelligen wij als team een uitnodigende leeromgeving, werken we naar in het schoolplan omschreven resultaten, maar verliezen we omgang met elkaar niet uit het oog.
  Kortom...een school met "Ruimte om uniek te zijn".
  Voor verdere informatie kunt u terecht op de facebookpagina van "De Hoekstien".
  De Doarps- en Skoalkrante Lúkswâld verschijnt 11 keer per jaar in samenwerking met basisschool “De Hoekstien”.
  Naast o.a. verenigingsnieuws, sportactiviteiten van dorpsbewoners, nieuwtjes uit de natuur en regio, een bericht uit het doarpsargyf, familieberichten en schoolnieuws vindt u hierin onder andere ook de agenda van het dorpshuis.
  We streven er naar van elke editie een echte dorpskrant te maken.
  De abonnementsprijs is € 8,50 per kalenderjaar.
  Artikelen kunt u digitaal toesturen naar dorpskrantluxwoude@hotmail.com. Middels dit mailadres kunt u zich ook aanmelden als abonnee of adverteerder.
  Bent u niet in het bezit van een e-mailadres, geen probleem, neem dan gerust contact op met de redactie.  Willy Inia (financiën): 06-46757560
  Marijke Hornstra: 06-15620042
  Cathriene Dijksma: 06-15517457
  Sport, beleef en geniet........

  Heb je zin om in een groep een hardlooptraining (voorjaar t/m najaar) of Coretraining (winter) te doen? Ook is er gestart met Balans en Wandelen.
  Klik op een van de bovenstaande linkjes of neem contact op met:

  Klasina Seinstra Tel: 06-12889025
  E-mail: info@klasinaseinstra.nl
  Elk jaar organiseert deze stichting een dorpsfeest voor alle inwoners van Luxwoude, jong en oud. Het dorpsfeest wordt elk jaar gehouden in het tweede weekend van september gedurende drie dagen. Het bestuur bestaat gemiddeld gezien uit 7 of 8 bestuursleden en vergadert 1 keer per maand. Voor meer informatie kunt u terecht op de facebook-pagina www.facebook.com/Dorpsfeestluxwoude. Hier vindt u informatie over het komende feest maar ook de foto’s van voorgaande jaren. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.
  De zweefcommissie heeft het beheer over een “eigen” zweefmolen en een zogenaamde “kop van Jut”. Beide attributen zijn eigendom van de zweefcommissie. Tijdens het dorpsfeest worden zowel de zweefmolen als de “kop van Jut” klaar gemaakt voor gebruik. Hoe wij aan de zweefmolen komen kunt u hier lezen.
  Het clubwerk is onderdeel van Stichting “Timpaan-Welzijn”. Het plaatselijk bestuur, aangevuld met een aantal vrijwilligers/-sters organi­seert allerlei activiteiten en cursussen voor zowel kinderen, tieners en volwassenen, en pro­beert hiermee een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van het dorp en het welzijn van de bewoners. Het clubwerk kent geen leden, zodat een ieder aan de aangeboden activiteiten en cursussen kan deelnemen. Een programma van activitei­ten wordt twee maal per jaar huis aan huis verspreid. Het meest recente programma vind je in de agenda.

  Contactpersoon: Siepie Dupon, De Weech 31
  E-mailadres clubwerk: clubwerkluxwoude@live.nl
  Deze vereniging heeft plusminus 10 leden. We biljarten eens per maand op vrijdagavond (zie agenda voor speeldata) vanaf 20:00 uur in dorpshuis ‘t Trefpunt. Het lidmaatschap is gratis. 

  Contactpersoon: Henk Vellema, de Weech 17
  Tel. 529102.
  Sinds 12 november 1921 heeft Luxwoude een ijsclub, genaamd ’t Fortûn. Deze ijsclub is opgericht in het toenmalige café van Anne Brouwer, waar de ijsbaan achter lag. Sinds 2009 is de ijsbaan gevestigd achter dorpshuis het Trefpunt in Luxwoude. In de winter is een groep enthousiaste vrijwilligers al vroeg bezig om de baan onder water te zetten, Als er geschaatst kan worden is er bijna altijd iemand van het bestuur aanwezig om het wel en wee op de baan in de gaten te houden.

  De oude keet die jaren dienst heeft gedaan is vervangen voor een ruime unit waar je kan opwarmen en een versnapering kunt krijgen. Het huidige bestuur bestaat uit zeven personen. De contributie bedraagt €5,- per gezin, en wordt door de bestuursleden in de winter opgehaald.

  Contactpersonen zijn Jan Haanstra (06-51263486) en Robert Span (06-40399911).
  Contact:
  Ypie Bodzinga
  06-15264420
  Op 22 april 1947 werd in het toenmalige café van A. de Roos de vogelwacht Langezwaag en omstreken opgericht. De naam van de wacht is in 1949 veranderd in vogelwacht Langezwaag, Luxwoude e.o. Was de contributie in 1947 fl. 0,50, leden betalen nu € 5,00 per kalenderjaar. Tot zover dit stukje historie.

  De nadruk bij het werk van de vogelwacht ligt momenteel bij de nazorg. Helaas….ook in onze omgeving loopt het aantal vogels terug. Door het registreren en monitoren van de gevonden nesten en broedsels kan e.e.a. goed in kaart worden gebracht. Tevens worden de nesten gemarkeerd voor de boer zodat deze weet waar de nesten liggen en er rekening mee kan houden met de werkzaamheden in het land.
  De na-zorger meldt via de speciale app van de Bond Friese Vogelwachten (https://www.friesevogelwachten.nl) een nest aan.

  Dit is in de periode begin april tot ongeveer medio juni; dan wordt er wekelijks nazorg gedaan.
  Missen er eieren dan geven de na-zorgers dit weer door aan de BFVW. Tevens wordt doorgegeven hoe de na-zorger denkt dat het verdwijnen hiervan komt....b.v. welk dier hiervoor verantwoordelijk kan zijn.
  Verder worden bij strenge vorst eenden en vogels bijgevoerd. Om deze kosten te dekken wordt er iedere 2de week van januari een koekactie gehouden.

  Naast het werk in het veld is de vogelwacht ook alert op aantasting van de natuur. Indien nodig komt de wacht in actie. Bijvoorbeeld:
  • Plaatsen van een windmolenpark (lees: plannen gemeente Heerenveen);
  • Boringen van Vitens. Naar aanleiding van de inlevering van een zgn. zienswijze moet Vitens deze meenemen in de MER (Milieu effect rapportage). De vogelwacht denkt dat het waterpeil zeker invloed kan hebben op de vogelstand.
   (noot: tijdens de proefboringen vonden de medewerkers van Vitens op ca.15 meter diepte een gewei van een Eland. De vraag is nu: hebben elanden hier geleefd of is het gewei hier in de ijstijd terecht gekomen?)
  Als na-zorger of als lid...u bent van harte welkom!!!! De vogelwacht wil ook graag de zgn. tuinvogels (koolmeesjes etc.) via de app in kaart brengen. Op dit moment zijn wij hiervoor nog opzoek naar iemand die hier plezier en tijd voor heeft. Het mogen ook meerdere personen zijn. Voor meer info: neem contact op met een van onze bestuursleden. Bezoek onze website https://langezwaag-luxwoude.friesevogelwachten.nl maar eens voor nieuws en o.a. schitterende foto’s.

  Voor meer info:
  Catharinus Post (voorzitter): 06-53201972
  Ypie Bodzinga (secretaris): 06-15264420
  Haije Nicolai (penningmeester): 06-53789246
  Pieter Postma (bestuurslid)  Heb je vragen of opmerkingen?
  Laat het ons weten en stuur een berichtje.

  Contact

  Nieuws...

  Lees op deze pagina het laatste nieuws van luxwoude.net.

  Nieuws »